Incluzio Uitvoering Oost > Over ons > Professionele medewerkers

Professionele medewerkers

De begeleiders, zowel HBO als MBO-4 pedagogisch opgeleide professionals, zijn onze waardevolste krachten.

De diversiteit aan problematieken van onze cliënten vraagt om een generalistische en specialistische aanpak. Daarom hebben onze begeleiders specifieke kennis en ervaring opgedaan binnen onder andere gehandicapten-, autisme-, verslavings-, dementie-, psychiatrische- en forensische zorg en begeleid wonen. Door dit breed scala aan kennis en ervaring zijn we breed inzetbaar voor de diversiteit aan hulpvragen van de cliënt. In onze begeleiding gaan we uit van maatwerk wat inhoudt dat we per cliënt bekijken wat het hoogst haalbare niveau van zelfredzaamheid is.

Professionele hulp

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken. We zijn ISO90001-gecertificeerd en onze teams van ambulante begeleiders zijn gespecialiseerd in:

  • Professionele ambulante begeleiding, zowel systemisch als individueel
  • Multiprobleem casussen
  • Opvoedproblematiek
  • Psychische en psychiatrische ziektebeelden doelgroep

Omgaan met ‘multi-probleem’ doelgroepen

Incluzio Uitvoering Oost begeleidt zowel cliënten vanuit WMO als de Jeugdwet. We specialiseren ons in de multi-probleem doelgroep: onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten multi-problemen zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring in het begeleiden van schoolverlaters- en spijbelaars.

Spil in het netwerk

We betrekken het netwerk van de jongere (of jongvolwassenen) in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc. In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.