Incluzio Uitvoering Oost > Over ons > Werkwijze begeleiding

Werkwijze begeleiding

Verloop begeleidingstraject

Indicatie

Voorafgaand aan de intake vragen we je of je al een indicatie hebt. Heb je deze niet dan dien je deze aan te vragen bij het WMO-loket van de gemeente. Op basis van deze indicatie kunnen wij jou zorg bieden. Daarnaast leveren we ook zorg en ondersteuning aan mensen die een WLZ indicatie en/of PGB hebben. Het eerste contactmoment vanuit de cliënt of verwijzer komt binnen bij de teamcoach. Deze draagt zorg voor de eerste screening en zet vervolgens de lijnen uit richting ambulante begeleiding en/of woonvorm.De ambulante begeleiding en/of woonvorm neemt contact op met de betreffende cliënt en/of diens verwijzer om een intake in te plannen.

Intake

De intake wordt binnen 2 weken na eerste contactmoment gepland. De intake van ambulante begeleiding vindt bij voorkeur plaats in een voor de cliënt vertrouwde omgeving. Bij cliënten voor beschermd wonen vindt de intake meestal plaats op ons kantoor in Venlo.

Voor de intake maken we gebruik van een intakeformulier. Hierop worden naast alle naw-gegevens ook andere zaken als financiën, werk en opleiding, tijdsbesteding, relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, basale activiteiten van het dagelijks Leven (Basale-ADL) en Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie uitgebreid besproken. Dit alles beschrijven en bundelen we in het intakeformulier.

LeefZorgPlan

Dit intakeformulier vormt daarna samen met het LeefZorgPLan (LZP) vanuit de gemeente de leidraad voor het schrijven van jouw zorgplan.

Het zorgplan maak je samen met je betrokken begeleider en vormt de leidraad voor je hulpverleningstraject. Via dit plan werk je stapsgewijs aan je doelen, die met regelmaat met je geëvalueerd worden.

Begeleiding en evaluatie

Afhankelijk van je indicatie worden die – naast de persoonlijke evaluaties met je begeleider – ook geëvalueerd in een KTG (keukentafelgesprek) bij de gemeente. Hierin wordt de voortgang van je traject besproken en bekeken of, en zo ja, in welke vorm er een verlenging van je indicatie nodig is.

Op het moment dat alle doelen behaald zijn, of als er in samenspraak met elkaar en de indicatiesteller vanuit de gemeente geconcludeerd wordt dat indicatieverlenging niet meer nodig is en/of het begeleidingstraject om een andere reden wordt afgerond, dan stroom je uit.

Hierbij zullen wij ten alle tijden zorgen voor een warme overdracht naar eventuele nieuwe partijen en/of partijen die reeds betrokken waren, zodat we jou ook met vertrouwen kunnen laten uitstromen.

Eigen bijdrage CAK

Als je in begeleiding bent of krijgt dan betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Dit bedrag verschilt per persoon en ook per gemeente. Concrete informatie kun je bij het CAK opvragen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800-1925.

Aan Incluzio Uitvoering Oost hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Wel zal een borgbedrag gevraagd worden als je beschermd gaat wonen, voor het in bruikleen nemen van de kamer, die je binnen de woonvorm krijgt toegewezen.

Methoden

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze interventies, de tevredenheid, de mate van participatie en de mate van zelfredzaamheid van onze cliënten zetten wij diverse meetinstrumenten in, zoals:

 • Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
 • Mijn Positieve Gezondheid (Machteld Huber)
 • Cliënttevredenheidsonderzoek.

De uitkomsten gebruiken we om zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau onze doelen bij te stellen.
Op cliëntniveau worden de uitkomsten verwerkt in interventies, hulpvragen en doelen en in het individuele zorgplan van de cliënt. De scorelijsten worden bewaard in het cliëntvolgsysteem.

Op organisatorisch niveau worden daar waar nodig doelen en beleid aangepast. We maken resultaten inzichtelijk en doen indien nodig verder onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

8-fasenmodel

Middels het 8-fasenmodel werken we naar een zo zelfstandig mogelijk leven van de cliënt toe. De methode is erop gericht cliënten met meervoudige problemen krachtgericht, planmatig en integraal te begeleiden.

De methode is onderzocht door Movisie en het Trimbos-instituut en blijkt een effectieve sociale interventie (Movisie, 2014). Bij het begeleiden van cliënten gaan we uit van de mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt, waarbij de prioriteit ligt bij het versterken van het netwerk, korte lijnen in de samenwerking zoeken en de cliënt niet afhankelijk willen maken.

Een voorbeeld uit onze praktijk is dat een cliënt zelf het aanspreekpunt is voor diverse instanties en zelf zijn eigen rond-de-tafel-overleggen organiseert. Deze methode sluit tevens aan bij het herstelgericht werken van waaruit de gemeente Venlo werkt.

ZRM

Via de Zelfredzaamheidsmatrix  (ZRM) worden cliënten niet geclassificeerd in beperkingen, maar wordt vooral gekeken naar wat zij wel kunnen. De scorelijst ZRM vullen we samen met de cliënt in. Incluzio Uitvoering Oost gebruikt ZRM binnen elk begeleidingstraject. Dit gebeurt in verschillende fases van het traject: na het intakegesprek, elk half jaar gedurende het traject en na eindgesprek. Doordat er meerdere meetmomenten zijn, krijgt de cliënt een goed beeld van de geboekte vooruitgang op elk van de genoemde domeinen.

We bieden onze cliënten inzicht in de eigen drijfveren en leefsituatie:

 • Op welke domeinen gaat het goed?
 • Op welke domeinen gaat het minder goed?
 • Waar ligt de kracht en de motivatie?
 • Is er sprake van terugval?

MGP: Mijn Positieve Gezondheid (Machteld Huber)

Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Dat is Mijn Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid omvat 6 pijlers die mensen alle 6 even belangrijk vinden:

 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
 • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Meten van uitkomsten

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze interventies, de tevredenheid, de mate van participatie en de mate van zelfredzaamheid van onze cliënten zetten wij diverse meetinstrumenten in, zoals:

 • Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
 • Mijn Positieve Gezondheid (Machteld Huber)
 • Cliënttevredenheidsonderzoek.

Op verschillende manieren gebruiken we de uitkomsten om aan onze kwaliteit te werken:

 • De uitkomsten gebruiken we om zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau onze doelen bij te stellen.
 • Op cliëntniveau worden de uitkomsten verwerkt in interventies, hulpvragen en doelen en in het individuele zorgplan van de cliënt. De scorelijsten worden bewaard in het cliëntvolgsysteem.
 • Op organisatorisch niveau worden daar waar nodig doelen en beleid aangepast. We maken resultaten inzichtelijk en doen indien nodig verder onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de dienstverlening van Incluzio Uitvoering Oost? Neem dan contact met ons op.