Incluzio Uitvoering Oost > Voor verwijzers

Voor verwijzers

Er zijn goede redenen om voor Incluzio Uitvoering Oost te kiezen. Op deze pagina leggen we uit welke kwaliteit u als verwijzer van ons mag verwachten. Neem gerust contact met ons op.

Specialisten in ambulante begeleiding en welzijn

Onze teams van ambulante begeleiders zijn gespecialiseerd in:

  • Professionele ambulante begeleiding, zowel systemisch als individueel
  • Multiprobleem casussen
  • Opvoedproblematiek
  • Psychische en psychiatrische ziektebeelden

De doelgroep

Incluzio Uitvoering Oost begeleidt zowel cliënten vanuit WMO als de jeugdwet.

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken.

We specialiseren ons in de multi-probleem doelgroep: onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten multi-problemen zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk.

Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring in het begeleiden van schoolverlaters- en spijbelaars. We betrekken het netwerk van de jongere in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc.

In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.

Werkwijze

Cliënten met een WMO-of Jeugdwet indicatie komen in de meeste gevallen bij ons binnen na een gesprek te hebben gehad met een consulent of wijkcoach.

In samenspraak met de consulent of wijkcoach, heeft de cliënt vaak al doelen opgesteld. Op basis van deze doelen matchen we de cliënt aan één van onze begeleiders.

Zij maken kennis tijdens het intakegesprek. Binnen de zes weken na de intake, wordt er een zorgplan gemaakt. Met ondersteuning van de begeleider werkt de cliënt een half jaar lang aan het behalen van de doelen.

Na dit half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt er – indien nodig – een evaluatieplan geschreven.

Ons succes

Waar anderen stoppen, gaan wij door. We hebben een lange adem, denken en handelen ‘out of the box’ en zetten alles op alles om cliënten te helpen aan een mooie toekomst.

Met onze expertise en loyaliteit kunnen we onszelf bestempelen als betrouwbare partner in het dynamische speelveld van ambulante begeleiding en welzijn.

We zien problemen niet als ondragelijk, maar als uitdaging. Sámen zoeken naar passende oplossingen. Constructief werken aan een betere maatschappelijke positie en sociaal welbevinden.

Groei en stabiliteit op alle leefgebieden. De samensmelting van onze pijlers maakt dat onze cliënten weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Contact

Wilt u een cliënt bij ons aanmelden? Neem dan contact op met
ons hoofdkantoor in Enschede.

Tel. 053 – 461 92 26 of per email:
administratie-uitvoeringoost@incluzio.nl